Privacybeleid

Mondkapjes Maken Nederland is een Facebook-groep die zich als doel stelt om vraag en aanbod van genaaide mondkapjes samen te brengen. Mondkapjes  Maken Nederland is te bereiken via e-mail info@mondkapjesmakennederland.nl, website: www.mondkapjesmakennederland.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mondkapjes Maken Nederland verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mondkapjesmakennederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met  welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mondkapjes verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mondkapjes Maken Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Wij gebruiken geen computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mondkapjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat is niet langer dan dat er vraag en aanbod is naar mondkapjes.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mondkapjes Maken Nederland verstrekt informatie uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Mondkapjes gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen, of verwijderen

Je hebt het recht op je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mondkapjes Maken Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek in kan dienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mondkapjesmakennederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar tenminste binnen 4 weken van jouw verzoek. Mondkapjes Maken Nederland wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in de dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitoersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mondkapjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mondkapjesmakennederland.nl.